Propozycje zajęć dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2022/2023

Zajęcia na terenie szkoły ponadpodstawowej

Lp.

Rodzaj/ Nazwa zajęć

Zajęcia indywidualne czy grupowe

Wiek uczestników/ klasy

 

Czas trwania

Liczba planowanych grup (ile maksymalnie)

Osoby realizujące

1.

„Bezpieczny w sieci”

Zaj. warsztatowe zespołów klasowych

SP IV-VIII, szkoły ponadpodstawowe

2 h lekcyjne

6 grup SP, 6 grup szkoły ponadpodstawowe

M. Talarczyk-Molewska

M. Matuszewska

3.

Radzenie sobie ze stresem przedegzaminacyjnym

Klasa

Klasy VIII SP

ponadpodstawowe

3 h

2

M.
Matuszewska

4.

Jak sobie radzić ze złością

Klasa

Ponadpodstawowe

3 h

2

M. Załuska

A. Tucholska

5.

Moja przyszłość moje decyzje

grupowe

Na terenie szkoły SP i szkoły ponadpodstawowe

2x45 min

Wszyscy

zainteresowani

M.  Załuska

  

Propozycje dla rodziców  w roku szkolnym 2022/2023

 

  1. Propozycje spotkań tematycznych- prelekcji dla rodziców:

 

Lp.

Temat spotkania

Liczba godzin

Uczestnicy (typ szkoły/ placówki)

Kto realizuje?

Ile maksymalnie spotkań

1.        

Poczucie własnej wartości u dzieci i młodzieży jako czynnik kształtujący funkcjonowanie intrapsychiczne i interpersonalne.

2

Szkoły ponadpodstawowe

M.

Matuszewska

 

2

2.        

Bezpieczeństwo w sieci

2

Szkoły ponadpodstawowe

M. Matuszewska

M. Talarczyk-Molewska

2

 

  1. Propozycje warsztatów dla rodziców

Lp.

Temat warsztatów

Liczba godzin

Liczba uczestników w grupie

Dla kogo? (typ szkoły/ placówki)

Kto realizuje?

1.        

Jak być dobrym rodzicem i dogadywać się ze swoim dzieckiem

12 h (6 spotkań po 2 godziny)

10-12 osób

Rodzice uczniów

A. Tucholska

B. Walczak

 

 

Propozycje działań na rzecz nauczycieli  w roku szkolnym 2022/2023

 
  1. Tematy spotkań z radami pedagogicznymi, w których pracownik PP-P uczestniczy w charakterze doradcy, konsultanta:

 

Lp.

Temat spotkania  dla rady pedagogicznej z udziałem pracownika Poradni

Ile maks. w roku

Liczba godzin

Dla kogo?

Realizator

1.        

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dostosowanie wymagań, IPET, trudności w nauce, itp.)- wybór konkretnie tematu zależny od potrzeb przedszkola/szkoły.

3 spotkania

Wtorki:

 

2-3 h

Przedszkola i szkoły

W.

Machul

2.        

Próby samobójcze i samobójstwa - pomoc psychologiczna.

Zgodnie z zapotrzebowaniem (czwartki)

2 h

Wszystkie typy szkół

M.

Załuska,
E. Górczyk

 

 

  1. Warsztaty dla nauczycieli (jednorazowe, tematyczne lub cykliczne):

 

Lp.

Temat warsztatu

Liczba

godzin

Liczba uczestników w grupie

Dla kogo? (nauczyciele jakich typów szkół i placówek)

Ile maks. w roku[1]

Realizator

1.        

Konstruowanie IPET- warsztaty praktyczne

3

20

Nauczyciele wszystkich typów szkół

1

 (wtorek)

 

W.
Machul

2.        

Diagnoza zainteresowań zawodowych

2h

20

S. ponadpodstawowe

2

M.
Załuska

3.        

Zapobieganie wypaleniu zawodowemu

2-3 h

30

Nauczyciele szkół

2

W.

Machul

 

  1. Pomoc nauczycielom w rozwiązywaniu konkretnych problemów dydaktycznych i wychowawczych:

 

Lp.

Rodzaj działania

Liczba godzin)

Liczba uczestników

w grupie

Dla kogo?

Kto realizuje?

1.        

Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli w sprawach: organizacji pomocy psychologicznej w szkołach, tworzenia IPET-ów, radzenia sobie z problemowymi zachowaniami (zaburzenia zachowania, ADHD, zachowania opozycyjno- buntownicze), pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami, dostosowania wymagań edukacyjnych, wspierania uczniów z trudnościami w uczeniu się (specyficznymi trudnościami: dysleksja, dysgrafia, dysortografia oraz inteligencją niższa niż przeciętna), rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych uczniów od 9 do 12 roku życia, diagnozowania uczniów na terenie szkoły, rozwiązywania konfliktów w szkole.

W miarę potrzeb
(po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu)

--------

Nauczyciele wszystkich typów szkół

W. Machul

2.        

Pomoc dla nauczycieli uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Celem spotkań będzie wsparcie osób pracujących przede wszystkim z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

2 h jedno spotkanie

Planowanych 8 spotkań w ciągu roku (jedno spotkanie w każdym miesiącu od X 2021 r.  do V 2022 r.)

20

Wszystkie typy szkół

A. Sacherska,

W. Machul

3.        

Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli w sprawach: wychowawczych i dotyczące problemów rozwojowych

W miarę potrzeb
(po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu)

dowolna

Wszystkie typy szkół

M.
Matuszewska

 

4.        

Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli w sprawach

związanych z trudnościami w uczeniu się oraz wychowawczych dotyczących konkretnego ucznia/uczniów

 

W miarę potrzeb
(po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu)

 

SP, szkoły ponadpodstawowe

A. Tucholska

5.        

Konsultacje indywidualne i  dla nauczycieli (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu), np. w zakresie: organizacji wczesnego wspomagania,

metodyki pracy z dziećmi i uczniami niepełnosprawnymi, sposobów stymulacji rozwoju małych dzieci, wspomaganie młodzieży w wyborze dalszej drogi kształcenia.

W miarę potrzeb
(po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu)

indywidualnie

Nauczyciele wszystkich typów szkół, po uprzednim ustaleniu telefonicznym terminu konsultacji

M. Załuska

6.        

Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli w sprawach:

wspieranie uczniów LGBT+, wagary, problemy z zachowaniem, nadpobudliwość psychoruchowa, uczeń z depresją

W miarę potrzeb
(po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu)

Zgodnie z zapotrzebowaniem

wszyscy

E. Górczyk

Konsultacje indywidualne samodzielnie; konsultacje grupowe- z

M. Załuską

7.        

Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli w sprawach:

WOPFU, IPET, AUTYZM W PLACÓWCE OGÓLNODOSTĘPNEJ

 

W miarę potrzeb
(po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu)

 

 

 

1 lub 2 osoby

Nauczyciele wszystkich typów szkół, po uprzednim ustaleniu telefonicznym terminu konsultacji

 

 

A. Sacherska

 

 

 

[1] Należy podać czy jest jakiś limit – ile maksymalnie może być zrealizowanych warsztatów  na dany temat.