Wszystkie aktualne druki

Zgłoszenia zapotrzebowania na zajęcia dla szkół (wersja PDF) (wersja WORD)

 


ZGŁOSZENIE DZIECKA NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE - Procedura COVID-19

 
 
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego NALEŻY WYDRUKOWAĆ, PODPISAĆ I DOSTARCZYĆ DO PORADNI

 

 


Badanie gotowości szkolnej - arkusz dla przedszkoli i szkół

Arkusz zgłoszenia dziecka na badanie gotowości szkolnej


Zgłoszenie do Poradni - dla rodzica

Zgłoszenie do Poradni PP w Ciechanowie


Druk opinii nauczyciela o dziecku

Opinia nauczycieli o uczniu

 


Druki na zespół orzekający

Wniosek do Zespołu Orzekającego przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ciechanowie (wersja PDF)

Informacja o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka/ucznia opracowana przez nauczycieli, wychowawców, specjalistów na potrzeby zespołu orzekającego o kształceniu specjalnym (wersja PDF) (wersja WORD)

Informacja nauczycieli o uczniu na potrzeby Zespołu Orzekającego o potrzebie indywidualnego nauczania

Zaświadczenie lek. medycyny pracy - nauczanie indywidualne w szkole zawodowej

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla potrzeb zespołu orzekającego

Zaświadczenie lekarskie indywidualne nauczanie

 

 


Dla rodziców dziecka niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Wniosek o pomoc w określeniu niezbędnych warunków nauki dziecka niepełnosprawnego


Druki dla szkoły ponadpodstawowej

Druki niezbędne dla szkół ponadpodstawowych zgłaszających uczniów po raz pierwszy pod kątem specyficznych trudności w uczeniu się (tzw. szkolna procedura)

WNIOSEK nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia (wersja pdf) (wersja Word)

 


Druki – zindywidualizowana ścieżka

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O ZINDYWIDUALIZOWANĄ ŚCIEŻKĘ

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka/ucznia dla celów rozpatrzenia wniosku o wydanie opinii o objęciu dziecka/ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia (wersja PDF)

Opinia nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem o funkcjonowaniu ucznia w szkole lub przedszkolu (wersja PDF) (wersja WORD)

 


Druki dla rodziców

Wniosek o wydanie kserokopii opinii

Wniosek o wydanie informacji po badaniach w poradni

Druk wniosku o przesłanie kopii opinii do szkoły, przedszkola

Wniosek o wydanie opinii

Wniosek rodziców (opiekunów prawnych dziecka) w sprawie przekazania teczki

Wniosek o zapewnienie dostępności w wersji (wersja pdf i wersja doc)