Kogo można zgłosić do Poradni?

Dzieci (od urodzenia) oraz młodzież do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

 

Kto może zgłosić dziecko lub młodzież do Poradni?

Rodzic lub opiekun prawny, a w przypadku pełnoletniego ucznia zgłoszenia dokonuje samodzielnie zainteresowany.

 

Czy potrzebne jest skierowanie do PP-P w Ciechanowie?

Nie jest potrzebne żadne skierowanie.

Poradnia przyjmuje dzieci i młodzież na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia, bez skierowania.

 

Czy do Poradni można zgłosić się telefonicznie?

Nie.

Potrzebujmy pisemnego zgłoszenia wypełnionego przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka/ pełnoletniego ucznia (druk Zgłoszenia doc pdf). Zgłoszenie zawiera klauzulę o RODO.

Możliwe jest również zgłoszenie poprzez:

 • ePUAP
 • listownie (przesłanie pocztą wypełnionego druku ze strony Poradni)

 

Jak zgłosić dziecko na badanie czy konsultację  w Poradni ?

Należy przesłać do Poradni bądź dostarczyć (osobiście lub listownie lub poprzez ePUAP) wypełniony druk Zgłoszenia (druk doc pdf)

 

Jak zgłosić się do Poradni?

Należy wypełnić i przesłać druk Zgłoszenia (doc pdf) dostępny na stronie. Zgłoszenie (na druku) może być dostarczone do Poradni osobiście, wysłane pocztą lub poprzez ePUAP.

 

Jak długo trwa wizyta w Poradni?

Konsultacja lub porada – zarezerwowany czas do 1 godziny.

Badanie psychologiczne (wraz z omówieniem wyników badania z rodzicem) – zarezerwowany czas do 3 godzin.

Badanie pedagogiczne (wraz z omówieniem wyników badania z rodzicem) - zarezerwowany czas do 2,5 godziny.

Badanie logopedyczne- zarezerwowany czas do 1 godziny.

Wszelkie terapie – czas trwania ustalany indywidualnie- zależnie od potrzeb.

 

Co należy ze sobą zabrać na wizytę w Poradni?

 1. PESEL dziecka.
 2. Posiadaną dokumentację medyczną, w tym książeczkę zdrowia dziecka.
 3. Zeszyty szkolne i prace dziecka dokumentające jak dziecko radzi sobie w szkole/przedszkolu.
 4. Świadectwa szkolne (w szczególności z okresu wczesnoszkolnego).
 5. Opinię ze szkoły/ przedszkola.
 6. W przypadku dziecka w klasie 0 – opinię o gotowości szkolnej (jeśli zgłoszenie jest dokonywane
  w od kwietnia).

 

Jaki jest czas oczekiwania na konsultację/badanie?

 • W przypadku konsultacji wstępnych (poprzedzających właściwe badanie diagnostyczne) czas oczekiwania zazwyczaj trwa do dwóch/trzech tygodni.
 • W przypadku badań diagnostycznych czas oczekiwania to zwykle kilka miesięcy w zależności od aktualnego stopnia nasilenia zgłoszeń w Poradni (zazwyczaj 2-3 miesiące), czasem krócej lub dłużej.
 • O kolejności przyjęć decyduje przede wszystkim kolejność zgłoszeń oraz opisany powód zgłoszenia. Sprawy pilne i związane z orzecznictwem załatwiane są poza kolejnością.

 

Czy zajęcia albo diagnoza w Poradni są płatne?

Nie, wszelkie usługi świadczone przez Poradnię są bezpłatne.

 

 Kto może złożyć wniosek na badania/ konsultacje/do zespołu orzekającego?

 • Rodzic dziecka/ucznia.
 • Prawny opiekun/rodzic zastępczy.
 • Pełnoletni uczeń we własnym imieniu.

Czy rodzic może uczestniczyć w badaniu?

Kwestia uczestnictwa rodzica w badaniu jest w praktyce różnie rozstrzygana. W niektórych przypadkach zasadny jest udział rodziców w badaniach, w szczególności w czasie badań małych dzieci i badań dzieci niepełnosprawnych. Kwestia ta jest indywidualnie ustalana z rodzicem. W przypadku małych dzieci czasem potrzeba dwóch dorosłych opiekunów (drugi dorosły zajmuje się dzieckiem, kiedy rodzic rozmawia ze specjalistą po badaniach diagnostycznych).

Z uwagi na prawidłowy przebieg badania zaleca się zazwyczaj, aby rodzic nie uczestniczył w badaniu, aby nie dochodziło do dodatkowego rozpraszania dziecka.

Podczas badania logopedycznego  małych dzieci zawsze towarzyszy rodzic.

 

Jaki jest czas oczekiwania na opinie po badaniu?

 • Opinię wystawia się do 30 dni roboczych od dnia ostatniego badania w Poradni.
 • O gotowej opinii zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie.
 • Na życzenie rodzica opinia jest przesyłana na adres domowy

Podejrzewam u swojego dziecka dysleksję/dysortografię/dysgrafię? Co zrobić?

Należy przesłać lub złożyć osobiście w Poradni wypełniony druk Zgłoszenia (doc lub pdf) wraz z Opinią nauczycieli o uczniu (doc lub pdf).  Opinia nauczycieli musi zawierać czytelny podpis wychowawcy oraz pieczątkę i podpis dyrektora szkoły oraz pieczątkę szkoły.

W przypadku, gdy po raz pierwszy ma być stwierdzona dysleksja (specyficzne trudności w uczeniu się) u ucznia szkoły ponadpodstawowej, to wówczas poza Zgłoszeniem potrzebny jest specjalny druk informacji ze szkoły wraz z wnioskiem (doc lub pdf).

 

Jak długo ważna jest opinia wydana przez Poradnię?

Ważność opinii zależy od sprawy, której ona dotyczy np. opinia o dysleksji jest ważna przez cały okres edukacji dziecka. Generalnie przyjmuje się, że opinia jest ważna 2 lata, tyle ile wyniki badań psychologicznych.

 

Na czym polegają zajęcia Szkoły dla Rodziców?

Są to spotkania, zazwyczaj cotygodniowe, podczas których pracujemy bez dzieci. Jest to praca warsztatowa z wykorzystaniem różnych metod pracy takich jak: miniwykład, dyskusja, burza mózgów, ćwiczenie nowych zachowań, praca w małych grupach, praca indywidualna.

Szkoła dla rodziców to 10 trzygodzinnych spotkań.

W spotkaniach Szkoły dla rodziców mogą uczestniczyć zarówno mama jak i tata.

 

Komu może być wydane orzeczenia o indywidualnym nauczaniu?

Indywidualne nauczanie jest przeznaczone jedynie dla dzieci, których stan zdrowia nie pozwala na uczęszczanie do szkoły. Są to dzieci po wypadkach, ciężko chorujące (np. choroba nowotworowa), którym choroba uniemożliwia normalne funkcjonowanie i bycie w szkole. 

 

Na czym polega badanie psychologiczne?

W trakcie badania psychologicznego stosuje się testy o potwierdzonej wartości diagnostycznej, z aktualnymi normami. Wybór zastosowanego testu zależy od wieku dziecka i rodzaju zgłaszanego problemu. Najczęściej badanie ma na celu określenie przyczyn trudności w nauce lub przyczyn trudności wychowawczych, jest wykonywane na potrzeby wydania opinii bądź orzeczenia. Na czas trwania badania dziecko zazwyczaj pozostaje w gabinecie w obecności osoby diagnozującej, bez opiekuna. O tym czy badanie będzie prowadzone w obecności rodzica bądź nie decyduje diagnosta, biorąc pod uwagę wiek dziecka i konieczność zapewnienia mu opieki. Przewidywany czas trwania badania do 3 h. Czas ten obejmuje zarówno sam proces diagnozy, jak i rozmowę z rodzicem po badaniu. Z uwagi na różne tempo pracy uczniów, czas diagnozy może ulec zmianie. W trakcie badania są przewidziane przerwy.

Podczas badania psycholog określa tzw. iloraz inteligencji, ocenia sprawność różnych funkcji poznawczych, w tym pamięci, koncentracji, funkcji wzrokowo-przestrzennych oraz sprawdza kompetencje emocjonalno-społeczne.

 

Na czym polega badanie pedagogiczne?

Zakres badania uzależniony jest od wieku badanego dziecka oraz rodzaju zgłaszanego przez rodzica/opiekuna problemu.

Najczęściej celem diagnozy pedagogicznej jest określenie rodzaju i przyczyn niepowodzeń szkolnych doświadczanych przez ucznia. Na czas trwania badania uczeń pozostaje w gabinecie w obecności osoby diagnozującej, bez opiekuna.

Przewidywany czas trwania badania do 2,5 h. Czas ten obejmuje zarówno sam proces diagnozy, jak i rozmowę z rodzicem po badaniu. Z uwagi na różne tempo pracy uczniów, czas diagnozy może ulec zmianie. W trakcie badania są przewidziane przerwy.

Podczas badania, na podstawie wystandaryzowanych testów, pedagog ocenia (w przypadku uczniów) umiejętności o charakterze szkolnym: czytanie (tempo, technika, poprawność i rozumienie), pisanie (rodzaj błędów, tempo, technika, grafia). Diagnoza obejmuje również sprawdzenie znajomości zasad ortograficznych, a także wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki  w zależności od wymagań programowych. Diagnoza dzieci w wieku przedszkolnym obejmuje sprawdzenie umiejętności umożliwiających w przyszłości naukę w szkole.

Ponadto, podczas badania pedagogicznego ocenie podlega rozwój funkcji słuchowo-językowych, istotnych w procesie nabywania umiejętności czytania i pisania.

Diagnoza pedagogiczna opiera się także na przyjrzeniu się dostarczonym przez ucznia wytworom szkolnym. W tym celu kserowane są m.in. jego zeszyty i inne prace dziecka. W przypadku powtórnego badania analizuje się także przyniesioną dokumentację pracy własnej nad problemem, np. ćwiczenia ortograficzne lub zeszyt z terapii pedagogicznej. Cenną informacją jest również opinia nauczycieli o uczniu, świadectwa ucznia, ocena gotowości szkolnej. W skład diagnozy wchodzi także rozmowa z rodzicem (opiekunem prawnym) i uczniem oraz obserwacja dziecka w trakcie badania.

Wyniki przeprowadzonej diagnozy pozwalają na ustalenie stanu wiedzy oraz praktycznych umiejętności szkolnych ucznia, a także pozwalają na rzetelne porównanie uzyskanych wyników z przewidzianymi normami wiekowymi. Pedagog na podstawie wyników jest w stanie podać istotne cechy funkcjonowania ucznia oraz udzielić wskazań do dalszej pracy z uczniem, czyli realny plan pomocy. Zalecenia są poparte przykładami ćwiczeń, które mogą pomóc dziecku w przezwyciężaniu trudności szkolnych.

 

Jak przygotować dziecko do wizyty w Poradni?

 1. Na wizytę do Poradni rodzic przyprowadza dziecko zdrowe (bez temperatury, kaszlu, kataru i innych objawów chorobowych). Stan zdrowia może mieć wpływ na obniżenie wyników badań. W przypadku choroby lepiej jest przełożyć wizytę na inny termin dzwoniąc wcześniej do sekretariatu.
 2. Dziecko przychodząc do Poradni powinno być wypoczęte, wyspane, po śniadaniu.
 3. Przed wyjściem z domu na wizytę w Poradni lepiej unikać pośpiechu i zdenerwowania, krzyków i kłótni.
 4. Dobrze jest wcześniej porozmawiać z dzieckiem, o tym, gdzie i do kogo idzie, czemu ma służyć to spotkanie. Taka rozmowa winna odbyć się nieco wcześniej a nie tuż przed wyjściem z domu, aby dziecko miało czas na adaptację do nowej sytuacji.
 5. Czasem dziecko potrzebuje wyjaśnienia kim jest psycholog i czym się zajmuje.
 6. Nigdy rodzic nie powinien straszyć dziecko wizytą u psychologa czy wizytą w Poradni.
 7. Na badanie w Poradni należy zabrać ze sobą przybory szkolne, świadectwa (szczególnie z klas I-III), informację ze szkoły.
 8. Na wizytę dziecko może zabrać ze sobą: picie, jedzenie, ulubioną zabawkę.
 9. Na badanie dziecko zgłasza się z aparatem korygującym wzrok (okulary) i/lub słuch (aparat słuchowy), o ile taki został zalecony przez specjalistę.
 10. Dobrze jest przygotować dziecko na to, że w gabinecie pozostanie samo, bez rodzica, ze rodzic będzie czekał na poczekalni.
 11. Na pytania dziecka dotyczące tego, co będzie musiało robić w Poradni warto mówić, że będzie rysować, odpowiadać na pytania, rozmawiać, pisać, czytać, układać klocki, rozwiązywać zadania. Warto też powiedzieć, że w trakcie wizyty odpowiada się na pytania, ale jeśli nie zna się odpowiedzi, to nić się nie dzieje, kiedy mówi się „Nie wiem”.

 

Kiedy zgłosić się z dzieckiem do psychologa?

ZAWSZE NALEŻY SZUKAĆ POMOCY:

 1. Gdy wiemy, że dziecko nie radzi sobie po przeżyciu niezwykle trudnego wydarzenia lub było świadkiem przykrych sytuacji (np. rodzice rozwodzą się, zmarł ktoś bliski, uczestniczyło w wypadku, było świadkiem przemocy).
 2. Jeśli pojawiają się nowe, czasem dziwaczne zachowania (wagary, trudności ze snem, odsunięcie się od ludzi itp.).
 3. Jeżeli syn (córka) jest od dłuższego czasu smutny/smutna.
 4. Zachowuje się jak dziecko młodsze niż jest.

 

Czy z pomocy Poradni może skorzystać sam rodzic?

Tak, rodzic może się umówić na konsultację lub poradę, może skorzystać z warsztatów, np. Szkoły dla rodziców.

 

Czy z pomocy Poradni może skorzystać sam nauczyciel?

Tak, nauczyciel może umówić się na konsultację bądź poradę.

 

Co powinno nas zaniepokoić w rozwoju dziecka i wymagać konsultacji w Poradni?

WIEK PRZEDSZKOLNY:

 1. Gdy sprawność fizyczna naszego dziecka zdecydowanie odbiega od umiejętności rówieśników (np. gdy kończąc zerówkę nie potrafi jeździć na rowerze czy zawiązać sznurowadeł).
 2. Jeśli rysunki dziecka są wyraźnie mniej dokładne, porządne, czyste niż rówieśników (może to być wskaźnikiem późniejszych trudności w pisaniu).
 3. Gdy dziecko mało mówi, zniekształca wyrazy, trudno je zrozumieć, używa niewielu słów.
 4. Kiedy ma trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami (np.. zachowuje się agresywnie lub wycofuje się, prawie zawsze bawi się sam albo inne dzieci zazwyczaj go unikają).
 5. Gdy widzicie, ze dziecko jest bardzo nieśmiałe, lęka się obcych, ma trudności w rozstawaniu się z rodzicem, czegoś boi się w sposób szczególny.
 6. Gdy dziecko jest ruchliwe w sposób trudny do opanowania.

SZKOŁA PODSTAWOWA:

 1. Gdy dziecko ma trudności w nauce (z ładnym pisaniem, sprawnym czytaniem, ortografią, liczeniem).
 2. Gdy nie potrafi usiedzieć 45 minut w ławce.
 3. Kiedy ma trudności w kontaktach z rówieśnikami.
 4. Gdy występują problemy w kontaktach z domownikami (np. dziecko nie rusza się z domu bez rodziców, przejawia ostry bunt lub agresję).

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA:

 1. Kiedy nastolatek własnym postępowaniem zagraża swojemu zdrowiu i życiu (np. jest nadmiernie wychudzony, ma obniżony nastrój, utracił zainteresowanie ważnymi dotychczas sprawami).
 2. Nie angażuje się w życie żadnej grupy towarzyskiej (unika kontaktów z rówieśnikami).
 3. Ma coraz większe trudności w nauce (nie potrafi się uczyć).
 4. Zachowuje się nieodpowiedzialnie (nie dotrzymuje słowa, nic nie można mu zlecić, bo sobie nie poradzi).