Dostępność cyfrowa:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://bip.pppciechanow.pl/index.php?id=121  .

Data publikacji strony internetowej: 28.12.2019 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.03.2024 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • na stronie nie są publikowane zdjęcia,
 • na stronie nie są publikowane filmy,
 • część plików i dokumentów nie jest dostępna cyfrowo,
 • strona nie posiada edycji dźwiękowej dokumentów,
 • strona nie posiada tłumaczenia treści na polski język migowy lub intuicyjnego dostępu do aplikacji umożlwiającej takie tłumaczenie,
 • na stronie internetowej nie jest realizowana polityka nagłówkowa i linkowa.
   

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 

Działania zastępcze:

 • do czasu wdrożenia rozwiązań systemowych na stronie w tym: napisów na filmach, opisów pod zdjęciami, braku plików dostępnych cyfrowo oraz edycji dźwiękowej dokumentów i treści oraz tłumaczenia treści na polski język migowy dostępność będzie realizowana na zapotrzebowanie złożone przez wnioskodawców.

 

Możliwa do zastosowania nawigacja przy użyciu skrótów klawiatury działających we wszystkich przeglądarkach internetowych

Tabulatory:

 • Tab – przejście do kolejnych treści na stronie,
 • Eneter – wejdź w treść,
 • Ctrl + 1-8 - Przejdź do określonej karty, licząc od lewej,
 • Ctrl + 9 - Przejdź do ostatniej karty,
 • Ctrl + Tab - Przejdź do następnej karty - innymi słowy kartę po prawej stronie. (Ctrl + Page Up działa również, ale nie w przeglądarce Internet Explorer),
 • Ctrl + Shift + Tab - Przełącz na poprzednią kartę - innymi słowy kartę po lewej stronie. (Ctrl + Page Down działa również, ale nie w przeglądarce Internet Explorer),
 • Ctrl + W, Ctrl + F4 - Zamknij bieżącą kartę,
 • Ctrl + Shift + T - Ponownie otwórz ostatnią zamkniętą kartę,
 • Ctrl + T - Otwórz nową kartę,
 • Ctrl + N - Otwórz nowe okno przeglądarki,
 • Alt + F4 - Zamknij bieżące okno. (Działa we wszystkich aplikacjach).

 

Akcje myszy dla kart:

 • Środek Kliknij kartę - Zamknij kartę,
 • Ctrl + kliknięcie lewym przyciskiem, kliknięcie środkowe - Otwórz łącze w zakładce w tle,
 • Shift + lewy przycisk myszy - Otwórz link w nowym oknie przeglądarki,
 • Ctrl + Shift + Lewy przycisk myszy - Otwórz łącze w zakładce pierwszego planu.

 

Nawigacja:

 • Alt + Strzałka w lewo, Backspace - Z powrotem,
 • Alt + strzałka w prawo, Shift + Backspace – Naprzód,
 • F5 - Załaduj ponownie,
 • Ctrl + F5 - Załaduj ponownie i pomiń pamięć podręczną, ponownie pobierając całą witrynę,
 • Alt + Strona główna - Otwórz stronę główną.

 

Powiększanie:

 • Ctrl i +, Ctrl + kółko myszy w górę – Zbliżenie,
 • Ctrl i -, Ctrl + kółko myszy w dół – Pomniejsz,
 • Ctrl + 0 - Domyślny poziom powiększenia,
 • F11 - Pełny ekran.

 

Przewijanie:

 • Przestrzeń, Strona w dół - przewiń w dół klatkę,
 • Shift + spacja, strona w górę - przewiń w górę klatkę,
 • Dom - Na górze strony,
 • Koniec - Dół stron,
 • Środkowe kliknięcie - przewiń za pomocą myszy. (Tylko system Windows).

 

Pasek adresu:

 • Ctrl + L, Alt + D, F6 - Skoncentruj pasek adresu, aby rozpocząć pisanie,
 • Ctrl + Enter - Prefiks www. i dopisz .com do tekstu na pasku adresu, a następnie załaduj stronę. Na przykład wpisz howtogeek w pasku adresu i naciśnij Ctrl + Enter otworzyć howtogeek.com,
 • Alt + Enter - Otwórz lokalizację na pasku adresu w nowej karcie.

 

Szukaj:

 • Ctrl + K, Ctrl + E - Skoncentruj wbudowane w przeglądarce pole wyszukiwania lub ustaw pasek adresu, jeśli przeglądarka nie ma dedykowanego pola wyszukiwania. (Ctrl + K nie działa w IE, Ctrl + E robi),
 • Alt + Enter - Wykonaj wyszukiwanie z pola wyszukiwania w nowej karcie,
 • Ctrl + F, F3 - Otwórz pole wyszukiwania na stronie, aby wyszukać na bieżącej stronie,
 • Ctrl + G, F3 - Znajdź następny mecz wyszukiwanego tekstu na stronie,
 • Ctrl + Shift + G, Shift + F3 - Znajdź poprzednie dopasowanie wyszukiwanego tekstu na stronie.

 

Historia i zakładki:

 • Ctrl + H - Otwórz historię przeglądania,
 • Ctrl + J - Otwórz historię pobierania,
 • Ctrl + D - Dodaj zakładkę do bieżącej witryny,
 • Ctrl + Shift + Del - Otwórz okno Wyczyść historię przeglądania.

 

Inne funkcje:

 • Ctrl + P - Wydrukuj bieżącą stronę,
 • Ctrl + S - Zapisz bieżącą stronę na komputerze,
 • Ctrl + O - Otwórz plik z komputera,
 • Ctrl + U - Otwórz kod źródłowy obecnej strony (Nie w IE),
 • F12 - Otwórz narzędzia programistyczne. (Wymaga rozszerzenia Firebug dla przeglądarki Firefox).

 

Oświadczenie Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie:

Strona BIP, wszystkie strony internetowe i mobilne aplikacje placówki będą systematycznie udoskonalane w celu uzyskania pełnej dostępności cyfrowej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 1. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z redaktorem strony: Patrycja Rydel – Sekretarka Poradni email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontakt można także uzyskać dzwoniąc na numer 23  672 26 73, 23 673 27 73 lub korespondencyjnie z wykorzystaniem adresu: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie z siedzibą ul. Wyzwolenia 10a (06-400) Ciechanów. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 2. Placówka posiada dostęp do tłumacza polskiego języka migowego. Tłumaczenia i komunikowanie się z osobami niesłyszącymi lub niedosłyszącymi realizowane jest wniosek.
 3. Placówka nie posiada dostępu do tłumacza języka Braille'a. Tłumaczenia i komunikowanie się z osobami niedowidzącymi lub niewidzącymi  realizowane jest na wniosek.
 4. Placówka posiada personel z uprawnieniami i umiejętnościami komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Publikując treści dokumentów i komunikatów placówka bierze pod uwagę ich czytelność i prosty przekaz, który umożliwia zrozumienie treści przez osoby wymagające szczególnego wsparcia.
 5. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl/pl.
 6. Wnioski i skargi w zakresie dostępności

Wnioski i skargi można składać do Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie z siedzibą ul. Wyzwolenia 10a (06-400) Ciechanów, za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontakt z Dyrektorem Poradni możliwy jest także za pośrednictwem nr telefonu: 23 672 26 71 .

Dostępność architektoniczna

 1. Usytuowanie obiektu placówki, dojazdy i zewnętrzne ciągi komunikacyjne

Poradnia prowadzi działalność w budynku należącym do Powiatu Ciechanowskiego, którym zarządza Starostwo Powiatowe  w Ciechanowie. W budynku znajduje się siedziba Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Ciechanowie i siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie. Placówka wynajmuje pomieszczenia na parterze i na drugim piętrze obiektu. Placówka usytuowana jest w dzielnicy „Bloki”. Do placówki prowadzą dwie jednokierunkowe drogi dojazdowe. Główny wjazd/wyjazd do placówki jest usytuowany od strony ul. Wyzwolenia, pomocniczy wjazd/wyjazd jest możliwy także od strony ul. Okrzei. W pasie drogowym każdej w wymienionych dróg znajdują się chodniki. Chodniki prowadzące do placówki posiadają bariery architektoniczne.  W bezpośrednim sąsiedztwie placówki znajdują się dwa oznakowane przejścia dla pieszych. Dojazd do placówki jest utrudniony ze względu na brak kierunkowych znaków informacyjnych, które powinny wskazywać dojazd do placówki oraz kierunki wejść do budynku.

Optymalny dojazd do placówki środkami komunikacji miejskiej zapewniają następujące przystanki:

 • przystanek „Sienkiewicza/Spółdzielcza 01”: 0, 1, 4 i 5
 • przystanek „Sienkiewicza/Spółdzielcza 02”: 1, 4, 5 i 7
 • przystanek „17 Stycznia – BGŻ 01”: 0, 1, 2, 3, 4 i 11
 • przystanek „17 Stycznia –LO 02: 4, 5 ,7, 10 i 11
 • przystanek „Kraszewskiego – Biedronka 02”: 2, 3, 4, 5, 9 i 11

 

W skład dostępnych zasobów placówki wchodzą:

 • pomieszczenia usługowe znajdujące się na wysokim parterze, do którego prowadzą schody i platforma do transportu osób ze szczególnymi potrzebami,
 • pomieszczenia znajdujące się na drugim piętrze, do których dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami jest niemożliwy ze względu na brak windy oraz strome i wąskie schody.

Na terenie posesji placówki usytuowany jest parking o łącznej liczbie miejsc parkingowych 12, w tym 1 miejsce parkingowe dla osób wymagających szczególnego wsparcia. Miejsce parkingowe jest oznakowane pionowym znakiem drogowym, ale nie posiada poziomego oznakowania.

 1. Opis dostępności wejścia do budynków i przechodzenie przez obszar kontroli.

Do placówki prowadzą dwa wejście, z których jedno przeznaczone jest dla osób ze szczególnymi potrzebami (możliwość wjazdu po platformie wjazdowej), a drugie dla wszystkich innych pozostałych klientów placówki.

Przy głównym wejściu do budynku nie został ustanowiony punkt kontrolny oraz informacyjny. Na drzwiach wejściowych do budynku znajduje się wykaz telefonów, które służą do przywołania asystenta osoby wymagającej szczególnego wsparcia.                  

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów, wind i toalet dla osób niepełnosprawnych.

Placówka  posiada tablice informacyjne z rozkładem pomieszczeń ale nie posiada oznaczenia kierunkowego, co umożliwiałoby samodzielne załatwienie sprawy w placówce. Brak jest także tablic informacyjnych i oznaczenia tyflograficznego, co uniemożliwia samodzielne poruszanie się i ewakuację osób niewidzących / niedowidzących. Placówka posiada oznakowane drogi ewakuacyjne. Nie wyznaczono i oznakowano miejsca zbiórki na zewnątrz obiektu. Budynek placówki nie posiada oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego. Systemem wspomagającym ewakuację jest system alarmowania ROP jako system powiadamiania o zagrożeniu. Placówka posiada na parterze jedną toaletę dla osób z niepełnosprawnością ruchową, ale toaleta nie jest w pełni wyposażona. W toalecie brak jest leżanki, prysznica oraz dzwonka przywołującego asystenta osoby wymagającej szczególnego wsparcia. W korytarzu sąsiadującym z wejściem do platformy wjazdowej na parterze budynku placówki znajduje się ścienny rozkładany przewijak ścienny. Taki sam przewijak znajduje się na II piętrze budynku.

 1. Opis dostosowań sp.: pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

Z parkingu placówki do budynku prowadzi platforma wjazdowa. Dostęp do budynku placówki jest możliwy bez barier tylko do kondygnacji „O” – parter. Placówka nie posiada na wyposażeniu systemu komunikowania się za pomocą informacji głosowych (głośniki). Na wyposażeniu placówki jest pętla indukcyjna (jest aktualnie w trakcie instalowania), która pozwoli na skuteczną komunikację z osobami niedosłyszącymi lub noszącymi aparat słuchowy. O miejscu i sposobie załatwienia sprawy klient poradni dowie się od dyżurującego pracowników poradni, w tym przede wszystkim od pracownika sekretariatu, który po kontakcie telefonicznym lub e-mail umożliwi uzyskanie informacji lub załatwienie sprawy w alternatywny sposób np. przed budynkiem placówki,  w miejscu zamieszkania/pobytu klienta.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Placówka posiada 12 miejsc parkingowe, w tym 1 miejsce dla osób ze szczególnymi potrzebami. Miejsca parkingowe nie posiadają poziomego oznakowania co utrudnia ich odnalezienie w przestrzeni parkingowej. Osoba wymagająca szczególnego wsparcia ma możliwość przywołania asystenta poprzez telefon. Ze względu na występujące bariery architektoniczne placówka zapewnia możliwość załatwienia sprawy na zewnątrz obiektu w miejscu parkingowym lub w miejscu zamieszkania klienta po uprzednim uzgodnieniu terminu.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do placówki może wejść osoba z psem asystującym o czym świadczą umieszczone na drzwiach wejściowych piktogramy informacyjne.

Dostępność organizacyjno-informacyjna:

 1. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.  W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć.

Na terenie placówki  jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. Tłumaczenie może odbyć się na wniosek zainteresowanej osoby lub osoby ją reprezentującej. Ze względu na konieczność ustalenia terminu kontaktu z tłumaczem czas kontaktu ustalono na 3 dni, a wykonanie tłumaczenia na 7 dni roboczych.

 1. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka Braille'a.

Na terenie placówki nie istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka Braille'a. Tłumaczenie może odbyć się na wniosek zainteresowanej osoby lub osoby ją reprezentującej. Ze względu na fakt oczekiwania na tłumaczenie czas ustalenia kontaktu ustalono na 3 dni, a wykonania tłumaczenia na 7 dni roboczych.

 1. Informacja o możliwości dostosowania treści i komunikacji dla osób wymagających szczególnego wsparcia.

Na terenie placówki zatrudnieni są specjaliści, którzy posiadają kwalifikacje i umiejętności pozwalające na sporządzanie treści komunikatów zrozumiałych dla osób z deficytami intelektualnymi. Wymienieni wyżej specjaliści w ramach zapotrzebowania ustalają sposoby komunikacji z osobami z deficytami intelektualnymi i sprzężeniami. Treść publikowanych komunikatów w placówce uwzględnia także grupę wiekową, do której treść jest adresowana.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Placówka zapewnia wszechstronną i dostosowaną do treści orzeczeń i opinii pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Placówka prowadzi działania diagnostyczno-terapeutyczno-doradcze. Wszelkie działania w tym obszarze są podejmowane dla dobra dzieci/uczniów we współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami  i wyspecjalizowanymi instytucjami. Podejmowane działania mają na celu w szczególności unikanie stygmatyzacji czy dyskryminacji.  Ponadto w placówce wdraża się i promuje działania włączające społeczność placówki do udzielania wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami.

 1. Zespół ds. dostępności

Dyrektor placówki powołał stały zespół ds. dostępności, którego członkami są przedstawiciele wszystkich grup zawodowych w tym specjalności pedagogicznych występujących w placówce. Zespół powołano w celu:

 • stałego przeglądu i udoskonalenia obowiązujących w placówce procedur,
 • sporządzania wieloletniego planu działań dostosowujących obiekty i funkcjonujące w nim systemy do warunków dostępności,
 • wykonywania cyklicznie audytów wewnętrznych,
 • opracowania alternatywnych metod wsparcia,
 • nowelizacji deklaracji dostępności,
 • obiektywnej oceny stanu wdrażania warunków dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

 1. Transport osób niepełnosprawnych.

Podczas organizacji wycieczek autokarowych uwzględniane są wymagania dostępności dla: środków transportu, miejsc pobytu, miejsc wykorzystywanych na przerwy w podróży, miejsc spożywania posiłków, miejsc noclegowych  i wizytowanych lokalizacji.

Wydanie II oświadczenia Dyrektora placówki w zakresie dostępności:

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 14.12.2021 r.
 • Ostania aktualizacja oświadczenia: 29.03.2024 r.
 • Deklarację sporządzono na podstawie audytu wewnętrznego przeprowadzonego przez koordynatora ds. dostępności.
 • Oświadczanie będzie podlegać min. raz do roku aktualizacji lub w sytuacji zaistnienia zmian w zakresie dostępności.