Szanowni Państwo,
zgodnie z nowelizacją rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 780) uruchamiamy pracę stacjonarną w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie z uwzględnieniem wytycznych GISi Ministra Zdrowia oraz kontynuujemy pracę zdalną z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość.
 
W związku z powyższym informujemy o obowiązujących aktualnie procedurach związanych z realizacją zadań, w szczególności z wydawaniem orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczychi opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Komunikatem dla klientów Poradni oraz Oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego. Oświadczenie należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć do placówki przed badaniem.