Biuletyn okolicznościowy z okazji 30 lat istnienia Poradni

W 2012r. nasza Poradnia obchodziła 30- lecie istnienia. Z tej okazji powstał Biuletyn informacyjny dla rodziców i nauczycieli, który publikujemy poniżej.

Biuletyn dla rodziców i nauczycieli

Zmiana godzin otwarcia Poradni w piątki

Informujemy, że nastąpiła zmiana godzin pracy Poradni w piątki. Tego dnia sekratariat Poradni jest czynny od 7.00 do 15.00. W pozostałe dni  od poniedziałku do czwartku sekretariat jest czynny od 7.00 do 18.00.

Nowe druki zgłoszeń dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej

W związku z nowymi procedurami obowiązującymi w przypadku konieczności wykonywania po raz pierwszy badań diagnostycznych w Poradni pod kątem specyficznych trudności w nauce Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Ciechanowie wprowadza nowe druki zgłoszeń.

Czytaj więcej...

Nowe druki informacji od nauczycieli na potrzeby zespołu orzekającego o kształceniu specjalnym

Wprowadzamy nowe druki do sporządzania przez nauczycieli opinii o uczniu. Dotyczą one wyłącznie dzieci diagnozowanych w Poradni pod kątem wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Czytaj więcej...

Nowe definicja specyficznych trudności w nauce

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1491) nowa definicja specyficznych trudności w uczeniu się brzmi:

Kiedy mówimy o specyficznych trudnościach w uczeniu się „należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi” (§ 1a rozporządzenia)

Nowe zasady wydawania opinii w sprawie specyficznych trudności w nauce- uwaga dla dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1491) zmieniły się zasady wydawania opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się.

Opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej (§ 6a ust. 1).

Czytaj więcej...

Projekty unijne