Oferta dla szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018

Tematy szkoleń dla rad pedagogicznych: 

PRZEDSZKOLA

 

Lp.

Temat szkolenia dla rady pedagogicznej

Uczestnicy (typ szkoły/ placówki)

1.   

Współpraca z rodzicami

Przedszkola

2.   

Porozumienie w szkole czyli jak skutecznie komunikować się

Przedszkola

3.   

Zachowania opozycyjno-buntownicze – objawy, różnicowanie, metody oddziaływań

Przedszkola

4.   

Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży – podstawowe informacje dla nauczycieli

Wszystkie typy szkół i placówek

5.   

Dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego w przedszkolu

Przedszkole

6.   

Konstruktywne pochwały czyli jak można kształtować pozytywne cechy u dzieci.

Przedszkola

7.   

Dziecko z dyspraksją

Przedszkola,

8.   

„Jak współpracować z rodzicami „trudnych dzieci”?”

Przedszkola

9.   

„Czym jest FAS/FASD? Potrzeby dziecka z alkoholowym zespołem płodowym”

Nauczyciele wszystkich typów placówek z terenu powiatu ciechanowskiego

10.   

„Wykorzystanie konstruktywnej informacji zwrotnej w praktyce szkolnej”

Wszystkie typy szkół

 

11.   

Ryzyko dysleksji

Nauczyciele klas 0

12.   

„Afazja – zrozumieć ucznia”

Wszystkie typy szkół

13.   

Syndrom nieadekwatnych osiągnięć –
dlaczego osiągnięcia uczniów są niższe w odróżnieniu od ich możliwości?

Wszyscy nauczyciele

14.   

Co wzmacnia a co wygasza zachowania czyli kilka słów o relacjach z dziećmi, zasadach, przywilejach i konsekwencjach zachowań.

Wszyscy nauczyciele

15.   

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej u dzieci

Przedszkole

 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE

 

Lp.

Temat szkolenia dla rady pedagogicznej

Uczestnicy (typ szkoły/ placówki)

1.    

Motywowanie i angażowanie uczniów do nauki

Szkoły podstawowe

2.    

Dostosowanie wymagań edukacyjnych i indywidualizacja w pracy szkoły

Szkoły podstawowe

3.    

Współpraca z rodzicami

Szkoły podstawowe

4.    

Porozumienie w szkole czyli jak skutecznie komunikować się

Szkoły podstawowe

5.    

Zachowania opozycyjno-buntownicze – objawy, różnicowanie, metody oddziaływań

Szkoły podstawowe

6.    

Jak indywidualizować pracę na lekcji?

Wszystkie typy szkół

7.    

Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży – podstawowe informacje dla nauczycieli

Wszystkie typy szkół i placówek

8.    

Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży – podstawowe informacje dla nauczycieli

Wszystkie typy szkół

9.    

Dziecko z dyspraksją

SP kl. 0 - III

10.   

Dziecko z zaburzoną integracją sensoryczną w szkole

SP kl. 0 - III

16.   

„Czym jest FAS/FASD? Potrzeby dziecka z alkoholowym zespołem płodowym”

Nauczyciele wszystkich typów placówek z terenu powiatu ciechanowskiego

17.   

„Jak pracować z dzieckiem izolowanym w klasie?”

SP kl. IV - VII

18.   

„Wykorzystanie konstruktywnej informacji zwrotnej w praktyce szkolnej”

Wszystkie typy szkół

 

19.   

Ryzyko dysleksji

Nauczyciele klas 0

20.   

Wartościowa praca domowa

SP

21.   

Z uwagą o uwadze ucznia na lekcji

SP

22.   

Uczeń niepełnosprawny w klasie

SP

23.   

„Afazja – zrozumieć ucznia”

Wszystkie typy szkół

24.   

Syndrom nieadekwatnych osiągnięć –
dlaczego osiągnięcia uczniów są niższe w odróżnieniu od ich możliwości?

Wszyscy nauczyciele

25.   

Uczeń z zaburzeniami emocjonalnymi (zaburzenia depresyjne i lękowe)

Wszyscy nauczyciele

26.   

Co wzmacnia a co wygasza zachowania czyli kilka słów o relacjach z dziećmi, zasadach, przywilejach i konsekwencjach zachowań.

Wszyscy nauczyciele

27.   

Zachowania opozycyjno-buntownicze u dzieci

Szkoły Podstawowe

28.   

Samookaleczenia wśród dzieci i młodzieży -

istota, jak reagować.

Nauczyciele klas IV-VII SP

29.   

Dorastanie – charakterystyka okresu, zachowania typowe i niepokojące

SP kl. VI, VII

 

 

GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

 

 

1.       

Motywowanie i angażowanie uczniów do nauki

gimnazja

2.       

Dostosowanie wymagań edukacyjnych i indywidualizacja w pracy szkoły

gimnazja

3.       

Współpraca z rodzicami

gimnazja

4.       

Porozumienie w szkole czyli jak skutecznie komunikować się

gimnazja

5.       

Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży – podstawowe informacje dla nauczycieli

Wszystkie typy szkół i placówek

6.       

Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży – podstawowe informacje dla nauczycieli

Wszystkie typy szkół

7.

„Czym jest FAS/FASD? Potrzeby dziecka z alkoholowym zespołem płodowym”

Nauczyciele wszystkich typów placówek z terenu powiatu ciechanowskiego

8.

„Wykorzystanie konstruktywnej informacji zwrotnej w praktyce szkolnej”

Wszystkie typy szkół

 

9.

„Strategie rozwiązywania konfliktów – warsztaty negocjacji i mediacji.”

Gimnazja i Szkoły Panadgimnazjalne

10.

„Jak skutecznie porozumiewać się? – warsztaty”

Gimnazja i Szkoły Panadgimnazjalne

11.

„Afazja – zrozumieć ucznia”

Wszystkie typy szkół

12.

Zaburzenia odżywiania – czym są, jak wspierać ucznia?

Ponadgimnazjalne

13.

Syndrom nieadekwatnych osiągnięć –
dlaczego osiągnięcia uczniów są niższe w odróżnieniu od ich możliwości?

Wszyscy nauczyciele

14.

Uczeń z zaburzeniami emocjonalnymi (zaburzenia depresyjne i lękowe)

Wszyscy nauczyciele

15.

Co wzmacnia a co wygasza zachowania czyli kilka słów o relacjach z dziećmi, zasadach, przywilejach i konsekwencjach zachowań.

Wszyscy nauczyciele

16.

Samookaleczenia wśród dzieci i młodzieży.

Gimnazjum, ponadgimnazjalne

17.

Dorastanie – charakterystyka okresu, zachowania typowe i niepokojące

Gimnazjum

 

Warsztaty dla nauczycieli – realizowane na terenie szkół, a po zebraniu grupy nauczycieli – również na terenie Poradni:

 

PRZEDSZKOLA

 

Lp.

Temat warsztatu

Liczba uczestników w grupie

 1.  

Zaburzenia opozycyjno-buntownicze – warsztaty dla nauczycieli.

12 osób

 1.  

„Doświadczyć autyzm” warsztat o specyfice funkcjonowania dziecka z autyzmem

do 15 osób

 

 1.  

Co wzmacnia a co wygasza zachowania?

 

---

 

 1.  

Budowanie wewnętrznej emocjonalnej odporności dziecka – rola pedagoga w rozwijaniu inteligencji emocjonalnej dziecka

15 osób

 1.  

Koncentracja i wyciszenie – praktyczne metody relaksacyjne oraz wyciszające do zastosowania w grupie

15 osób

 1.  

Zamiast karania – jak utrzymywać dyscyplinę w grupie przedszkolnej

15 osób

 1.  

Konstruktywne pochwały czyli jak można kształtować pozytywne cechy u dzieci.

 

---

 1.  

Radzenie sobie z agresją w grupie przedszkolnej

15 osób

 1.  

„Dlaczego masz takie wielkie oczy? – żeby Cię lepiej widzieć” - praca z wadą wzroku.

15 osób

 1.  

„Dlaczego masz takie wielkie uszy? – żeby Cię lepiej słyszeć” - praca z wadą wzroku.

15 osób

 1.  

„Jak mówić w szkole o jąkaniu?”

max. 20 osób

 1.  

„Jak pomóc dziecku z niepłynnością mowy w przedszkolu?”

max. 20 osób

 1.  

Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny

8-10 osób

 1.  

Jak rozbudzać motywację do nauki? – koncepcje psychologii motywacji i ich zastosowanie w praktyce

15 osób

 1.  

Komunikacja z rodzicem – przekazywanie informacji zwrotnych o dziecku, radzenie sobie z „trudnym” rodzicem, metody włączania rodziców do współpracy

15 osób

 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE

 

Lp.

Temat warsztatu

Liczba uczestników w grupie

Dla kogo? (nauczyciele jakich typów szkół i placówek)

 1.  

Zaburzenia opozycyjno-buntownicze – warsztaty dla nauczycieli.

12 osób

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

 1.  

„Doświadczyć autyzm” warsztat o specyfice funkcjonowania dziecka z autyzmem

Do 15 osób

Wszystkie typy szkół

 1.  

Co wzmacnia a co wygasza zachowania?

---

Wszyscy nauczyciele

 1.  

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny

15 osób

Nauczyciele szkół ogólnodostępnych

 1.  

Budowanie wewnętrznej emocjonalnej odporności dziecka – rola pedagoga w rozwijaniu inteligencji emocjonalnej dziecka

15 osób

Edukacja wczesnoszkolna

 1.  

Radzenie sobie z agresją w grupie przedszkolnej

15 osób

SP

 1.  

„Dlaczego masz takie wielkie oczy? – żeby Cię lepiej widzieć” - praca z wadą wzroku.

15 osób

SP

 1.  

„Dlaczego masz takie wielkie uszy? – żeby Cię lepiej słyszeć” - praca z wadą wzroku.

15 osób

SP

 1.  

„Jak mówić w szkole o jąkaniu?”

max. 20 osób

Nauczyciele wszystkich typów placówek i szkół

 1.  

„Jak pomóc dziecku z niepłynnością mowy w przedszkolu?”

max. 20 osób

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

 1.  

Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny

8-10 osób

SP

 1.  

Jak rozbudzać motywację do nauki? – koncepcje psychologii motywacji i ich zastosowanie w praktyce

15 osób

Wszystkie typy szkół

 1.  

Budowanie strategii pracy z dzieckiem z zaburzeniami zachowania

do 12 osób

Nauczyciele SP. Gim

 1.  

Komunikacja z rodzicem – przekazywanie informacji zwrotnych o dziecku, radzenie sobie z „trudnym” rodzicem, metody włączania rodziców do współpracy

15 osób

SP

 1.  

Organizacja doradztwa zawodowego w szkołach

 

10 – 15 osób

SP

 1.  

Unplugged – program profilaktyki uniwersalnej przeznaczony dla uczniów w wieku 12-14 lat

do 16 osób

Nauczyciele SP i Gim.

 

GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

 

Lp.

Temat warsztatu

Liczba uczestników

 w grupie

Dla kogo? (nauczyciele jakich typów szkół i placówek)

 1.  

Zaburzenia opozycyjno-buntownicze – warsztaty dla nauczycieli.

12 osób

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

 1.  

„Doświadczyć autyzm” warsztat o specyfice funkcjonowania dziecka z autyzmem

Do 15 osób

Wszystkie typy szkół

 1.  

Co wzmacnia a co wygasza zachowania?

---

Wszyscy nauczyciele

 1.  

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny

15 osób

Nauczyciele szkół ogólnodostępnych

 1.  

„Dlaczego masz takie wielkie oczy? – żeby Cię lepiej widzieć” - praca z wadą wzroku.

15 osób

SP

 1.  

„Dlaczego masz takie wielkie uszy? – żeby Cię lepiej słyszeć” - praca z wadą wzroku.

15 osób

SP

 1.  

„Jak mówić w szkole o jąkaniu?”

max. 20 osób

Nauczyciele wszystkich typów placówek i szkół

 1.  

Jak rozbudzać motywację do nauki? – koncepcje psychologii motywacji i ich zastosowanie w praktyce

15 osób

Wszystkie typy szkół

 1.  

Falochron – program profilaktyczny dla szkół

do 12 osób

Nauczyciele  Gim.

 1.  

Budowanie strategii pracy z dzieckiem z zaburzeniami zachowania

do 12 osób

Nauczyciele  Gim.

 1.  

Narzędzia do diagnozy preferencji zawodowych

10-15 osób

LO

 1.  

Unplugged – program profilaktyki uniwersalnej przeznaczony dla uczniów w wieku 12-14 lat

do 16 osób

Nauczyciele SP i Gim.

 

 Grupy wsparcia dla nauczycieli:

Lp.

Rodzaj grupy (rodzice, nauczyciele, uczniowie itp.)

Typ szkoły/ placówki

 1.  

Grupa wsparcia dla pedagogów szkół ponadgimnazjalnych

Szkoły ponadgimnazjalne

 1.  

Grupa wsparcia dla dyrektorów przedszkoli

Przedszkola

 1.  

Grupa wsparcia dla logopedów

wszystkie

 1.  

Grupa wsparcia dla pedagogów

 

 1.  

Grupa wsparcia dla pedagogów z terenu powiatu ciechanowskiego

 

Poradnia proponuje udział w Akademii Nowoczesnego Nauczyciela – Superbelfer  (w każdym z warsztatów mogą uczestniczyć zainteresowani nauczyciele, którzy zgłoszą się telefonicznie)

 Terminy i tematyka warsztatów organizowanych w ramach Akademii każdorazowo będzie podawana na stronie internetowej Poradni.

Poradnia proponuje także konsultacje dla nauczycieli w sprawie IPET.

 

 Druk zamówienia szkolenia dla rady pedagogicznej

 Warsztaty dla nauczycieli:

(warsztaty mogą być organizowane dla grup nauczycieli na terenie szkół i placówek lub na terenie Poradni- po zebraniu grupy o odpowiedniej liczebności)

 Druk zamówienia warsztatów dla nauczycieli - organizowanych na terenie szkoły (zgłoszenie grupowe)

 Druk zgłoszenia się nauczyciela na warsztaty organizowane na terenie Poradni (zgłoszenie indywidualne). Warsztaty na terenie Poradni dojdą do skutku po zebraniu grupy o odpowiedniej liczebności. 

Informacja na temat zajęć dla dzieci i młodzieży (również tych realizowanych na terenie szkół) oraz druki zgłoszeń na zajęcia i warsztaty dla uczniów znajduje się w zakładce: Oferta dla dzieci i młodzieży.

Informacja o warsztatach i tematyka spotkań dla rodziców oraz druki zamówienia warsztatów/ spotkań dla rodziców znajdują się w zakładce: Oferta dla rodziców

Kalendarz wydarzeń

październik 2017
P W Ś C Pt S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Facebook