Oferta dla szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018

Tematy szkoleń dla rad pedagogicznych: 

PRZEDSZKOLA

 

Lp.

Temat szkolenia dla rady pedagogicznej

Uczestnicy (typ szkoły/ placówki)

1.   

Współpraca z rodzicami

Przedszkola

2.   

Porozumienie w szkole czyli jak skutecznie komunikować się

Przedszkola

3.   

Zachowania opozycyjno-buntownicze – objawy, różnicowanie, metody oddziaływań

Przedszkola

4.   

Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży – podstawowe informacje dla nauczycieli

Wszystkie typy szkół i placówek

5.   

Dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego w przedszkolu

Przedszkole

6.   

Konstruktywne pochwały czyli jak można kształtować pozytywne cechy u dzieci.

Przedszkola

7.   

Dziecko z dyspraksją

Przedszkola,

8.   

„Jak współpracować z rodzicami „trudnych dzieci”?”

Przedszkola

9.   

„Czym jest FAS/FASD? Potrzeby dziecka z alkoholowym zespołem płodowym”

Nauczyciele wszystkich typów placówek z terenu powiatu ciechanowskiego

10.   

„Wykorzystanie konstruktywnej informacji zwrotnej w praktyce szkolnej”

Wszystkie typy szkół

 

11.   

Ryzyko dysleksji

Nauczyciele klas 0

12.   

„Afazja – zrozumieć ucznia”

Wszystkie typy szkół

13.   

Syndrom nieadekwatnych osiągnięć –
dlaczego osiągnięcia uczniów są niższe w odróżnieniu od ich możliwości?

Wszyscy nauczyciele

14.   

Co wzmacnia a co wygasza zachowania czyli kilka słów o relacjach z dziećmi, zasadach, przywilejach i konsekwencjach zachowań.

Wszyscy nauczyciele

15.   

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej u dzieci

Przedszkole

 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE

 

Lp.

Temat szkolenia dla rady pedagogicznej

Uczestnicy (typ szkoły/ placówki)

1.    

Motywowanie i angażowanie uczniów do nauki

Szkoły podstawowe

2.    

Dostosowanie wymagań edukacyjnych i indywidualizacja w pracy szkoły

Szkoły podstawowe

3.    

Współpraca z rodzicami

Szkoły podstawowe

4.    

Porozumienie w szkole czyli jak skutecznie komunikować się

Szkoły podstawowe

5.    

Zachowania opozycyjno-buntownicze – objawy, różnicowanie, metody oddziaływań

Szkoły podstawowe

6.    

Jak indywidualizować pracę na lekcji?

Wszystkie typy szkół

7.    

Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży – podstawowe informacje dla nauczycieli

Wszystkie typy szkół i placówek

8.    

Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży – podstawowe informacje dla nauczycieli

Wszystkie typy szkół

9.    

Dziecko z dyspraksją

SP kl. 0 - III

10.   

Dziecko z zaburzoną integracją sensoryczną w szkole

SP kl. 0 - III

16.   

„Czym jest FAS/FASD? Potrzeby dziecka z alkoholowym zespołem płodowym”

Nauczyciele wszystkich typów placówek z terenu powiatu ciechanowskiego

17.   

„Jak pracować z dzieckiem izolowanym w klasie?”

SP kl. IV - VII

18.   

„Wykorzystanie konstruktywnej informacji zwrotnej w praktyce szkolnej”

Wszystkie typy szkół

 

19.   

Ryzyko dysleksji

Nauczyciele klas 0

20.   

Wartościowa praca domowa

SP

21.   

Z uwagą o uwadze ucznia na lekcji

SP

22.   

Uczeń niepełnosprawny w klasie

SP

23.   

„Afazja – zrozumieć ucznia”

Wszystkie typy szkół

24.   

Syndrom nieadekwatnych osiągnięć –
dlaczego osiągnięcia uczniów są niższe w odróżnieniu od ich możliwości?

Wszyscy nauczyciele

25.   

Uczeń z zaburzeniami emocjonalnymi (zaburzenia depresyjne i lękowe)

Wszyscy nauczyciele

26.   

Co wzmacnia a co wygasza zachowania czyli kilka słów o relacjach z dziećmi, zasadach, przywilejach i konsekwencjach zachowań.

Wszyscy nauczyciele

27.   

Zachowania opozycyjno-buntownicze u dzieci

Szkoły Podstawowe

28.   

Samookaleczenia wśród dzieci i młodzieży -

istota, jak reagować.

Nauczyciele klas IV-VII SP

29.   

Dorastanie – charakterystyka okresu, zachowania typowe i niepokojące

SP kl. VI, VII

 

 

GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

 

 

1.       

Motywowanie i angażowanie uczniów do nauki

gimnazja

2.       

Dostosowanie wymagań edukacyjnych i indywidualizacja w pracy szkoły

gimnazja

3.       

Współpraca z rodzicami

gimnazja

4.       

Porozumienie w szkole czyli jak skutecznie komunikować się

gimnazja

5.       

Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży – podstawowe informacje dla nauczycieli

Wszystkie typy szkół i placówek

6.       

Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży – podstawowe informacje dla nauczycieli

Wszystkie typy szkół

7.

„Czym jest FAS/FASD? Potrzeby dziecka z alkoholowym zespołem płodowym”

Nauczyciele wszystkich typów placówek z terenu powiatu ciechanowskiego

8.

„Wykorzystanie konstruktywnej informacji zwrotnej w praktyce szkolnej”

Wszystkie typy szkół

 

9.

„Strategie rozwiązywania konfliktów – warsztaty negocjacji i mediacji.”

Gimnazja i Szkoły Panadgimnazjalne

10.

„Jak skutecznie porozumiewać się? – warsztaty”

Gimnazja i Szkoły Panadgimnazjalne

11.

„Afazja – zrozumieć ucznia”

Wszystkie typy szkół

12.

Zaburzenia odżywiania – czym są, jak wspierać ucznia?

Ponadgimnazjalne

13.

Syndrom nieadekwatnych osiągnięć –
dlaczego osiągnięcia uczniów są niższe w odróżnieniu od ich możliwości?

Wszyscy nauczyciele

14.

Uczeń z zaburzeniami emocjonalnymi (zaburzenia depresyjne i lękowe)

Wszyscy nauczyciele

15.

Co wzmacnia a co wygasza zachowania czyli kilka słów o relacjach z dziećmi, zasadach, przywilejach i konsekwencjach zachowań.

Wszyscy nauczyciele

16.

Samookaleczenia wśród dzieci i młodzieży.

Gimnazjum, ponadgimnazjalne

17.

Dorastanie – charakterystyka okresu, zachowania typowe i niepokojące

Gimnazjum

 

Warsztaty dla nauczycieli – realizowane na terenie szkół, a po zebraniu grupy nauczycieli – również na terenie Poradni:

 

PRZEDSZKOLA

 

Temat warsztatu

Liczba uczestników w grupie

Zaburzenia opozycyjno-buntownicze – warsztaty dla nauczycieli.

12 osób

„Doświadczyć autyzm” warsztat o specyfice funkcjonowania dziecka z autyzmem

do 15 osób

 

Co wzmacnia a co wygasza zachowania?

 

---

 

Budowanie wewnętrznej emocjonalnej odporności dziecka – rola pedagoga w rozwijaniu inteligencji emocjonalnej dziecka

15 osób

Koncentracja i wyciszenie – praktyczne metody relaksacyjne oraz wyciszające do zastosowania w grupie

15 osób

Zamiast karania – jak utrzymywać dyscyplinę w grupie przedszkolnej

15 osób

Konstruktywne pochwały czyli jak można kształtować pozytywne cechy u dzieci.

 

---

Radzenie sobie z agresją w grupie przedszkolnej

15 osób

„Dlaczego masz takie wielkie oczy? – żeby Cię lepiej widzieć” - praca z wadą wzroku.

15 osób

„Dlaczego masz takie wielkie uszy? – żeby Cię lepiej słyszeć” - praca z wadą wzroku.

15 osób

„Jak mówić w szkole o jąkaniu?”

max. 20 osób

„Jak pomóc dziecku z niepłynnością mowy w przedszkolu?”

max. 20 osób

Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny

8-10 osób

Jak rozbudzać motywację do nauki? – koncepcje psychologii motywacji i ich zastosowanie w praktyce

15 osób

Komunikacja z rodzicem – przekazywanie informacji zwrotnych o dziecku, radzenie sobie z „trudnym” rodzicem, metody włączania rodziców do współpracy

15 osób

 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE

 

Temat warsztatu

Liczba uczestników w grupie

Dla kogo? (nauczyciele jakich typów szkół i placówek)

Zaburzenia opozycyjno-buntownicze – warsztaty dla nauczycieli.

12 osób

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

„Doświadczyć autyzm” warsztat o specyfice funkcjonowania dziecka z autyzmem

Do 15 osób

Wszystkie typy szkół

Co wzmacnia a co wygasza zachowania?

---

Wszyscy nauczyciele

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny

15 osób

Nauczyciele szkół ogólnodostępnych

Budowanie wewnętrznej emocjonalnej odporności dziecka – rola pedagoga w rozwijaniu inteligencji emocjonalnej dziecka

15 osób

Edukacja wczesnoszkolna

Radzenie sobie z agresją w grupie przedszkolnej

15 osób

SP

„Dlaczego masz takie wielkie oczy? – żeby Cię lepiej widzieć” - praca z wadą wzroku.

15 osób

SP

„Dlaczego masz takie wielkie uszy? – żeby Cię lepiej słyszeć” - praca z wadą wzroku.

15 osób

SP

„Jak mówić w szkole o jąkaniu?”

max. 20 osób

Nauczyciele wszystkich typów placówek i szkół

„Jak pomóc dziecku z niepłynnością mowy w przedszkolu?”

max. 20 osób

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny

8-10 osób

SP

Jak rozbudzać motywację do nauki? – koncepcje psychologii motywacji i ich zastosowanie w praktyce

15 osób

Wszystkie typy szkół

Budowanie strategii pracy z dzieckiem z zaburzeniami zachowania

do 12 osób

Nauczyciele SP. Gim

Komunikacja z rodzicem – przekazywanie informacji zwrotnych o dziecku, radzenie sobie z „trudnym” rodzicem, metody włączania rodziców do współpracy

15 osób

SP

Organizacja doradztwa zawodowego w szkołach

 

10 – 15 osób

SP

Unplugged – program profilaktyki uniwersalnej przeznaczony dla uczniów w wieku 12-14 lat

do 16 osób

Nauczyciele SP i Gim.

 

GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

 

Temat warsztatu

Liczba uczestników

 w grupie

Dla kogo? (nauczyciele jakich typów szkół i placówek)

Zaburzenia opozycyjno-buntownicze – warsztaty dla nauczycieli.

12 osób

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

„Doświadczyć autyzm” warsztat o specyfice funkcjonowania dziecka z autyzmem

Do 15 osób

Wszystkie typy szkół

Co wzmacnia a co wygasza zachowania?

---

Wszyscy nauczyciele

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny

15 osób

Nauczyciele szkół ogólnodostępnych

„Dlaczego masz takie wielkie oczy? – żeby Cię lepiej widzieć” - praca z wadą wzroku.

15 osób

SP

„Dlaczego masz takie wielkie uszy? – żeby Cię lepiej słyszeć” - praca z wadą wzroku.

15 osób

SP

„Jak mówić w szkole o jąkaniu?”

max. 20 osób

Nauczyciele wszystkich typów placówek i szkół

Jak rozbudzać motywację do nauki? – koncepcje psychologii motywacji i ich zastosowanie w praktyce

15 osób

Wszystkie typy szkół

Falochron – program profilaktyczny dla szkół

do 12 osób

Nauczyciele  Gim.

Budowanie strategii pracy z dzieckiem z zaburzeniami zachowania

do 12 osób

Nauczyciele  Gim.

Narzędzia do diagnozy preferencji zawodowych

10-15 osób

LO

Unplugged – program profilaktyki uniwersalnej przeznaczony dla uczniów w wieku 12-14 lat

do 16 osób

Nauczyciele SP i Gim.

 

 Grupy wsparcia dla nauczycieli:

Rodzaj grupy (rodzice, nauczyciele, uczniowie itp.)

Typ szkoły/ placówki

Grupa wsparcia dla pedagogów szkół ponadgimnazjalnych

Szkoły ponadgimnazjalne

Grupa wsparcia dla dyrektorów przedszkoli

Przedszkola

Grupa wsparcia dla logopedów

wszystkie

Grupa wsparcia dla pedagogów

 

Grupa wsparcia dla pedagogów z terenu powiatu ciechanowskiego

 

Poradnia proponuje udział w Akademii Nowoczesnego Nauczyciela – Superbelfer  (w każdym z warsztatów mogą uczestniczyć zainteresowani nauczyciele, którzy zgłoszą się telefonicznie)

 Terminy i tematyka warsztatów organizowanych w ramach Akademii każdorazowo będzie podawana na stronie internetowej Poradni.

Poradnia proponuje także konsultacje dla nauczycieli w sprawie IPET.

 

 Druk zamówienia szkolenia dla rady pedagogicznej

 Warsztaty dla nauczycieli:

(warsztaty mogą być organizowane dla grup nauczycieli na terenie szkół i placówek lub na terenie Poradni- po zebraniu grupy o odpowiedniej liczebności)

 Druk zamówienia warsztatów dla nauczycieli - organizowanych na terenie szkoły (zgłoszenie grupowe)

 Druk zgłoszenia się nauczyciela na warsztaty organizowane na terenie Poradni (zgłoszenie indywidualne). Warsztaty na terenie Poradni dojdą do skutku po zebraniu grupy o odpowiedniej liczebności. 

Informacja na temat zajęć dla dzieci i młodzieży (również tych realizowanych na terenie szkół) oraz druki zgłoszeń na zajęcia i warsztaty dla uczniów znajduje się w zakładce: Oferta dla dzieci i młodzieży.

Informacja o warsztatach i tematyka spotkań dla rodziców oraz druki zamówienia warsztatów/ spotkań dla rodziców znajdują się w zakładce: Oferta dla rodziców