Oferta dla nauczycieli

Zgłoszenia zapotrzebowania na zajęcia dla szkół (wersja PDF) (wersja WORD)

Tematy spotkań z radami pedagogicznymi, w których może  uczestniczyć pracownik PP-P w Ciechanowie w charakterze doradcy, konsultanta:

 

Lp.

Temat spotkania  dla rady pedagogicznej
z udziałem pracownika Poradni

Liczba godzin

Realizatorzy

1.        

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dostosowanie wymagań, IPET, trudności w nauce, itp.)

2-3

W. Machul

2.        

Jak pomóc dzieciom radzić sobie z emocjami?

2,5

D. Bielas, I. Mydlarz

3.        

Jak nauczycielu dbasz o swój dobrostan psychofizyczny? – troska o siebie jako ważny obszar higieny psychicznej w zawodzie nauczyciela

2,5

D. Bielas, I. Mydlarz

4.        

Mutyzm wybiórczy. O funkcjonowaniu dziecka i roli dorosłych w terapii.

2

E. Górczyk, M. Talarczyk-Molewska

5.        

Sekrety dobrej rozmowy z rodzicem. O tym jak przejąć kontrolę w rozmowie z „trudnym rodzicem”.

1,5

E. Górczyk, M. Talarczyk Molewska

6.        

Rozwój seksualności w dzieciństwie

2

E. Górczyk, M. Talarczyk- Molewska

7.        

Jak pomóc uczniowi jąkającemu się w szkole?

2

D. Kamińska

8.        

Jak pomóc dziecku z niepłynnością mowy w przedszkolu?

2

D. Kamińska

 

Warsztaty dla nauczycieli

Lp.

Temat warsztatu

Liczba

godzin

Liczba uczestników w grupie

Realizatorzy

3.

Warsztaty dla nauczycieli Techniki relaksacyjne dla dzieci w czasie pandemii i nie tylko

3

Nauczyciele szkół

W. Machul

4.

Poczucie własnej wartości nauczycieli i uczniów jako czynnik kształtujący funkcjonowanie intrapsychiczne i interpersonalne.

3

12-15

D. Bielas

M. Matuszewska

6.

Jak nauczycielu dbasz o swój dobrostan psychofizyczny? – troska o siebie jako ważny obszar higieny psychicznej w zawodzie nauczyciela

3

12-15

D. Bielas

I. Mydlarz

9.

Jak pomóc dziecku z niepłynnością mowy w przedszkolu?

2

max. 15-20 osób

D. Kamińska

10.

Jak pomóc dzieciom radzić sobie z emocjami

3

15-20

I. Mydlarz

D. Bielas

11.

Pułapki złości, czyli poskromienie złośników

3

15-20

I. Mydlarz

 

  1. Pomoc nauczycielom w rozwiązywaniu konkretnych problemów dydaktycznych i wychowawczych:

Plakat SPE 2

 

 

Lp.

Rodzaj działania

Liczba godzin/ termin

Liczba uczestników w grupie

Realizatorzy

1.

Pomoc dla nauczycieli uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Celem spotkań będzie wsparcie osób pracujących przede wszystkim z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym pomoc w planowaniu i dokumentowaniu pracy z dziećmi ze spe oraz rozwiązywaniu bieżących problemów w pracy nauczyciela.

2 h jedno spotkanie/

Planowanych 8 spotkań w ciągu roku (jedno spotkanie w każdym miesiącu od X 2021 r.  do V 2022 r.)

Do 18 osób

A. Sacherska, W Machul

2.

Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli w sprawach:

organizacji pomocy psychologicznej w szkołach, tworzenia IPET-ów, radzenia sobie z problemowymi zachowaniami (zaburzenia zachowania, ADHD, zachowania opozycyjno- buntownicze), pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami, dostosowania wymagań edukacyjnych, wspierania uczniów z trudnościami w uczeniu się (specyficznymi trudnościami: dysleksja, dysgrafia, dysortografia oraz inteligencją niższa niż przeciętna), rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych uczniów od 9 do 12 roku życia, diagnozowania uczniów na terenie szkoły, rozwiązywania konfliktów w szkole.

W miarę potrzeb
(po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu)

INDYWIDUALNE LUB GRUPOWE

W. Machul

3.

Indywidualne spotkania wsparciowe (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu): obszar wspierania rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci

Wg potrzeb

1

E. Górczyk

 

4.

konsultacje dla nauczycieli dotyczące pomocy dzieciom/uczniom
z zaburzeniami mowy (w tym z niepłynnością mowy)

wg potrzeb (po ustaleniu terminu)               

 

max. 2

D. Kamińska

5.

konsultacje dla nauczycieli dotyczące pomocy dzieciom/uczniom
z trudnościami w uczeniu się

wg potrzeb (po ustaleniu terminu)

max. 2

D. Kamińska

6.

Konsultacje po badaniach przesiewowych

 

 

E. Kicińska

7.

Konsultacje w sprawie uczniów– trudności emocjonalne dzieci i młodzieży, kryzysy rodzinne, kryzysy suicydalne, trudności z zachowaniem

1

Indywidualne z nauczycielem

I. Mydlarz

 

8.

Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu), np. w zakresie: organizacji pomocy psychologicznej w szkołach, tworzenia i modyfikacji dokumentacji WOPFU IPET, metodyki pracy z dziećmi i uczniami niepełnosprawnymi, sposobów stymulacji rozwoju małych dzieci.

W miarę potrzeb

 

1 lub 2 osoby

A. Sacherska

9.

Konsultacje indywidualne lub grupowe dotyczące trudności w funkcjonowaniu emocjonalno – społecznym, wychowawczym dzieci

2

W zależności od potrzeb indywidualnie lub grupowo)

A. Sacherska

M. Talarczyk- Molewska

10.

Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu w zakresie pomocy i profilaktyki logopedycznej

W miarę potrzeb

1-2 osoby

M. Szymonik

11.

Konsultacje indywidualne i  dla nauczycieli (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu), np. w zakresie: organizacji wczesnego wspomagania, metodyki pracy z dziećmi i uczniami niepełnosprawnymi, sposobów stymulacji rozwoju małych dzieci, wspomaganie młodzieży w wyborze dalszej drogi kształcenia.

W miarę potrzeb

indywidualnie

M. Załuska

 

Oferta zajęć dla dzieci na terenie przedszkoli

 

Lp.

Rodzaj/ Nazwa zajęć

Zajęcia grupowe (maksymalna liczbę uczestników w grupie)

Wiek uczestników (klasy)

Zaznaczyć czy to zajęcia na terenie Poradni- czy w szkole

Liczba godzin w ogóle/ czas trwania jednych zajęć

realizator

1.        

Zgrany zespół

Grupowe

Na terenie szkoły/ przedszkola grupa 0

2x 24  min

E. Górczyk

M. Załuska

A. Sacherska

2.        

Bajkoterapia – zajęcia kształtujące umiejętności emocjonalno – społeczne.

grupowe

Grupy przedszkolne – 5 , 6 latki; kl. 0

 

120 min

A. Sacherska

M. Szymonik

3.        

„Co to znaczy być dobrym kolegą?”

Zaj warsztatowe na terenie przedszkola

5-6 latki

Zaj na terenie przedszkola

120 min

A. Sacherska

M. Załuska

 

 

Badania przesiewowe na terenie szkół/ przedszkoli    

 

Typ badania przesiewowego

Realizatorzy

Uwagi

przesiewowe badania logopedyczne

D. Kamińska

E. Kicińska

J. Skrzypczyńska

wg potrzeb  (w czasie pandemii na terenie poradni),

przesiewowe badania pedagogiczne

D. Kamińska

J. Skrzypczyńska

wg potrzeb  (w czasie pandemii na terenie poradni),

gotowość szkolna

A. Sacherska

M. Sychowska

M. Szymonik

A. Tucholska

B. Walczak

wg potrzeb  (w czasie pandemii na terenie poradni),

 

Oferta dla rodziców

  1. Propozycje spotkań tematycznych- prelekcji dla rodziców:

 

Lp.

Temat spotkania

Liczba godzin

Uczestnicy (typ szkoły/ placówki)

realizator

1.

 

Jak spędzać czas z dzieckiem, by sprzyjał on jego stymulacji i rozwojowi?

1

przedszkola

W.  Machul

2.

Jak wspierać dziecko w radzeniu sobie z porażkami

2

Rodzice dzieci przedszkolnych

I. Mydlarz

3.

Pułapki złości – jak wspierać dzieci w radzeniu sobie ze złością

2

Rodzice dzieci przedszkolnych

I. Mydlarz

M. Szymonik

4.

Strachy i straszki – o lękach i emocjach dzieci.

1,5

Rodzice przedszkolaków

A. Sacherska

M. Talarczyk-Molewska

5.

Moje dziecko ma 4 lata

1,5

Rodzice przedszkolaków

A. Sacherska

6.

Gotowość szkolne

1

Rodzice „0”

A. Sacherska

7.

Pogadanki logopedyczne.

Cykl trzech spotkań w trzech terminach:

- etapy rozwoju mowy oraz działania wspierające rozwój mowy u dziecka,

- usprawnianie pracy narządów artykulacyjnych,

- ćwiczenia i zabawy logopedyczne do wykorzystania w domu.

 

1

przedszkole, SP kl. 0

(do 30 osób)

M. Szymonik

8.

Adaptacja dziecka w przedszkolu/ w żłobku

2

przedszkole

M. Talarczyk-Molewska

9.

Gotowość szkolna

2

przedszkole/ klasa „0” SP (początek roku szkolnego)

M. Talarczyk-Molewska

10.

,,Mama tata tablet. O tym kiedy i jak udostępniać dziecku tablet i smartfon ''

1 h

Rodzice dzieci w wieku 2-4 r.ż.

E. Górczyk

M. Talarczyk -Molewska

 

  1. Propozycje warsztatów dla rodziców

 

Lp.

Temat warsztatów

Liczba godzin

Liczba uczestników w grupie

Dla kogo? (typ szkoły/ placówki)

realizator

1.

Jak wyznaczać granice w procesie wychowania?

1,5 – 2h

Do 30

przedszkola

W. Machul

 

2.

Jak wprowadzać i egzekwować zasady w domu?

1,5 – 2h

Do 30

przedszkola

W. Machul

 

3.

„Jak zachęcać dziecko do współpracy”

2

Do 15 osób

Rodzice dzieci w starszym wieku przedszkolnym

E. Górczyk

M. Molewska

4.

„Mały terrorysta, czyli o dziecięcych atakach złości”

2

Do 15 osób

Rodzice dzieci w wieku 2 – 3 r.ż.

E. Górczyk

M. Molewska

5.

Jak wspierać dziecko w radzeniu sobie z porażkami?

3

15

Przedszkola

I. Mydlarz

6.

Pułapki złości – jak wspierać dzieci w radzeniu sobie ze złością

3

15 - 20

przedszkola

I. Mydlarz

M. Szymonik

7.

Zamiast karania – jak zachęcić dziecko do współpracy

3

Do 15

Przedszkola

I. Mydlarz

M.Talarczyk-Molewska

8.

„Pomóż mamo, pomóż tato – jak nie wyręczać dzieci”

1,5h

15

Przedszkola

A. Sacherska

9.

„W co się bawić? – o tym jak w zabawie nauczyć dziecko tego, co jest trudne w szkole”

1,5h

15

 klasy 0

A. Sacherska

10.

„Gimnastyka buzi i języka” jak wspomagać rozwój mowy u dziecka

1

do 15 osób

Przedszkole, kl. 0

M. Szymonik