Plakat GOLDEN FIVE

  1. Warsztaty dla nauczycieli – zapisy i zgłoszenia na warsztaty – albo jako grupa ze szkoły albo zainteresowani nauczyciele indywidualnie

Lp.

Temat warsztatu

Liczba

godzin

Liczba uczestników w grupie

Dla kogo? (nauczyciele jakich typów szkół i placówek)

Realizatorzy

1.

Realizacja programu GOLDEN FIVE obejmującego 3 etapy:

•          szkolenie rady pedagogicznej na temat założeń programu (w każdej ze szkół, z których zgłosił się wychowawca do udziału w programie

•          12 - godzinny warsztat dla nauczycieli wychowawców dotyczący praktycznych umiejętności zarządzania klasą, rozwiązywania konfliktów, wspierania rozwoju ucznia, nawiązywania i utrzymywania dobrych relacji z uczniem.

•          Superwizje dla nauczycieli - realizatorów „Golden Five”, którzy program realizują w swoich klasach (maksymalnie 5 spotkań zazwyczaj co 2-3 tygodnie).

 

 

0,5 h rada w każdej ze szkół + 12 h warsztat + 5 superwizji x 2,5 h= łącznie minimum 25 h

 

Grupa do 15 nauczycieli wychowawców z różnych szkół

 

Nauczyciele, zwłaszcza wychowawcy, uczniów w wieku 11–15 lat.

 

 

 

W. Machul

2.

Warsztaty dla nauczycieli Depresja u dzieci i młodzieży

3

Nauczyciele szkół

Nauczyciele

W. Machul

3.

Warsztaty dla nauczycieli

Techniki relaksacyjne dla dzieci w czasie pandemii i nie tylko

3

Nauczyciele szkół

Nauczyciele

W. Machul

4.

Poczucie własnej wartości nauczycieli i uczniów jako czynnik kształtujący funkcjonowanie intrapsychiczne i interpersonalne.

3

12-15

Nauczyciele

D. Bielas

M. Matuszewska

5.

Dzieci kłótliwe i oporujące- mechanizmy funkcjonowania oraz kierunki oddziaływań wobec dzieci  z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi.

3

12-15

Nauczyciele klas I-IV

D. Bielas

 

M. Matuszewska

6.

Jak nauczycielu dbasz o swój dobrostan psychofizyczny? – troska o siebie jako ważny obszar higieny psychicznej w zawodzie nauczyciela

3

12-15

Nauczyciele

D. Bielas

I. Mydlarz

7.

Doświadczyć autyzm

2 h (120 min0

20

SP i szkoły ponadpodstawowe

E. Górczyk

A. Sacherska

8.

Jak pomóc uczniowi jąkającemu się w szkole?

2

max. 15-20 osób

Wszystkie typy szkół

D. Kamińska

9.

Jak pomóc dziecku z niepłynnością mowy w przedszkolu?

2

max. 15-20 osób

Przedszkola

D. Kamińska

10.

Jak pomóc dzieciom radzić sobie z emocjami

3

15-20

Nauczyciele przedszkolni

I. Mydlarz

D. Bielas

11.

Pułapki złości, czyli poskromienie złośników

3

15-20

Nauczyciele przedszkolni

I. Mydlarz

12.

IPET

2h

15

SP

A. Sacherska

13.

Diagnoza zainteresowań zawodowych

2h (120 min)

20

SP i S. ponadpodstawowe

M. Załuska

 

  1. Pomoc nauczycielom w rozwiązywaniu konkretnych problemów dydaktycznych i wychowawczych:

Plakat SPE 2

Plakat wws

Lp.

Rodzaj działania

Liczba godzin/ termin

Liczba uczestników w grupie

Dla kogo? (nauczyciele jakich typów szkół i placówek)

Realizatorzy

1.

Pomoc dla nauczycieli uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Celem spotkań będzie wsparcie osób pracujących przede wszystkim z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym pomoc w planowaniu i dokumentowaniu pracy z dziećmi ze spe oraz rozwiązywaniu bieżących problemów w pracy nauczyciela.

 

2 h jedno spotkanie/

Planowanych 8 spotkań w ciągu roku (jedno spotkanie w każdym miesiącu od X 2021 r.  do V 2022 r.)

Do 18 osób

wszystkie typy  szkół i przedszkola

A. Sacherska, W Machul

2.

Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli w sprawach:

organizacji pomocy psychologicznej w szkołach, tworzenia IPET-ów, radzenia sobie z problemowymi zachowaniami (zaburzenia zachowania, ADHD, zachowania opozycyjno- buntownicze), pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami, dostosowania wymagań edukacyjnych, wspierania uczniów z trudnościami w uczeniu się (specyficznymi trudnościami: dysleksja, dysgrafia, dysortografia oraz inteligencją niższa niż przeciętna), rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych uczniów od 9 do 12 roku życia, diagnozowania uczniów na terenie szkoły, rozwiązywania konfliktów w szkole.

W miarę potrzeb
(po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu)

--------

Nauczyciele przedszkoli oraz wszystkich typów szkół

 

 

W. Machul

3.

Indywidualne spotkania wsparciowe (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu): obszar wspierania rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci

Wg potrzeb

1

wszystkie

E. Górczyk

 

4.

Konsultacje dla nauczycieli dotyczące pomocy dzieciom/uczniom
z zaburzeniami mowy (w tym z niepłynnością mowy)

wg potrzeb (po ustaleniu terminu)               

max. 2

nauczyciele przedszkoli oraz wszystkich typów szkół               

D. Kamińska

5.

konsultacje dla nauczycieli dotyczące pomocy dzieciom/uczniom
z trudnościami w uczeniu się

wg potrzeb (po ustaleniu terminu)

max. 2

nauczyciele przedszkoli oraz wszystkich typów szkół

D. Kamińska

6.

Konsultacje po badaniach przesiewowych

 

 

nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych

E. Kicińska

7.

Konsultacje w sprawie uczniów– trudności emocjonalne dzieci i młodzieży, kryzysy rodzinne, kryzysy suicydalne, trudności z zachowaniem

1

Indywidualne z nauczycielem

Wszystkie typy szkół, przedszkola

I. Mydlarz

8.

Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu), np. w zakresie: organizacji pomocy psychologicznej w szkołach, tworzenia i modyfikacji dokumentacji WOPFU IPET, metodyki pracy z dziećmi i uczniami niepełnosprawnymi, sposobów stymulacji rozwoju małych dzieci.

W miarę potrzeb

1 lub 2 osoby

Nauczyciele przedszkoli oraz wszystkich typów szkół, po uprzednim ustaleniu telefonicznym terminu konsultacji

A. Sacherska

9.

Konsultacje indywidualne lub grupowe dotyczące trudności w funkcjonowaniu emocjonalno – społecznym, wychowawczym dzieci

2

W zależności od potrzeb (indywidualnie lub grupowo)

Przedszkola,  SP kl. I-III

A. Sacherska

M. Talarczyk- Molewska

10.

Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu w zakresie pomocy i profilaktyki logopedycznej

W miarę potrzeb

1-2 osoby

Nauczyciele przedszkoli, szkolnych zerówek po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu

M. Szymonik

11.

Konsultacje indywidualne i  dla nauczycieli (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu), np. w zakresie: organizacji wczesnego wspomagania, metodyki pracy z dziećmi i uczniami niepełnosprawnymi, sposobów stymulacji rozwoju małych dzieci, wspomaganie młodzieży w wyborze dalszej drogi kształcenia.

W miarę potrzeb

indywidualnie

Nauczyciele przedszkoli oraz wszystkich typów szkół, po uprzednim ustaleniu telefonicznym terminu konsultacji

M. Załuska