Wszystkie aktualne druki

Statut Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ciechanowie

Regulamin Rady Pedagogicznej

Koncepcja pracy

 


ZGŁOSZENIE DZIECKA NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE - Procedura COVID-19

 
 
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego NALEŻY WYDRUKOWAĆ, PODPISAĆ I DOSTARCZYĆ DO PORADNI

 

 


Badanie gotowości szkolnej - arkusz dla przedszkoli i szkół

Arkusz zgłoszenia dziecka na badanie gotowości szkolnej


Zgłoszenie do Poradni - dla rodzica

Zgłoszenie do Poradni PP w Ciechanowie


Druk opinii nauczyciela o dziecku

Opinia nauczycieli o uczniu

Opinia nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem o funkcjonowaniu ucznia w szkole lub przedszkolu z uwzględnieniem występujących trudności (w przypadku ubiegania się o zindywidualizowaną ścieżkę)

 


Druki na zespół orzekający

Wniosek do Zespołu Orzekającego przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ciechanowie (wersja PDF)   (wersja WORD)

Informacja o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka/ucznia opracowana przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych, specjalistów na potrzeby zespołu orzekającego o kształceniu specjalnym

Informacja nauczycieli o uczniu na potrzeby Zespołu Orzekającego o potrzebie indywidualnego nauczania

Opinia nauczycieli o uczniu kierowanym do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ciechanowie

Wywiad z rodzicem w związku z wnioskiem do Zespołu orzekającego o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania

Zaświadczenie lek. medycyny pracy - nauczanie indywidualne w szkole zawodowej

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla potrzeb zespołu orzekającego

Zaświadczenie lekarskie indywidualne nauczanie

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (w przypadku ubiegania się o zindywidualizowaną ścieżkę)

Zawiadomienie o terminie posiedzenia zespołu orzekającego o potrzebie kształcenia specjalnego/indywidualnego i opiniującego sprawie potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 


Dla rodziców dziecka niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Wniosek o pomoc w określeniu niezbędnych warunków nauki dziecka niepełnosprawnego


Druki dla gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej

Druki niezbędne dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zgłaszających uczniów po raz pierwszy pod kątem specyficznych trudności w uczeniu się (tzw. szkolna procedura)


Druki dla rodziców

Wniosek o wydanie kserokopii opinii

Wniosek o wydanie informacji po badaniach w poradni

Druk wniosku o przesłanie kopii opinii do szkoły, przedszkola

Wywiad z rodzicem w związku z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie zindywidualizowanej ścieżki

Wniosek o wydanie opinii

Wniosek rodziców (opiekunów prawnych dziecka) w sprawie przekazania teczki


Koncepcja pracy Poradni

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ciechanowie


Informator

Przewodnik dla osób z zaburzeniami psychicznymi: Gdzie szukać pomocy?

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością


 

 

Do poprawnego wyświetlenia dokumentów wymagany jest Acrobat Reader