Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie wydaje orzeczenia i opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie działania Poradni (powiat ciechanowski).

W przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub ośrodka orzeczenia oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania wydaje Zespół Orzekający ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci (powiat ciechanowski).

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie jako placówka wskazana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty wydaje na mocy porozumień zawartych między Powiatami orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, poza powiatem ciechanowskim, również dla powiatu żuromińskiego.